Posted by on dec 19, 2019 in Archief | 0 comments

Termijn alimentatie verkort naar maximaal vijf jaar

De alimentatieverplichting duurt op dit moment nog maximaal 12 jaar. Vanaf 1 januari 2020 geldt er als uitgangspunt een termijn gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Op het uitgangspunt zijn drie uitzonderingen van toepassing waarbij er een langere termijn geldt, namelijk;

  1. Bij de zorg voor uit het huwelijk geboren jonge kinderen eindigt de alimentatieverplichting op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt, met een maximum termijn van 12 jaar.
  2. De termijn bedraagt 10 jaar voor alimentatiegerechtigden waarbij het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd, die geboren zijn op of voor 1 januari 1970 en een leeftijd hebben van meer dan 10 jaar onder de AOW-leeftijd.
  3. De termijn bedraagt maximaal 10 jaar op het moment dat het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde een leeftijd heeft van hoogstens 10 jaar onder de AOW-leeftijd. De verplichting eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd (welk moment wordt vastgesteld op het moment van de scheiding, het mogelijk opschuiven van de AOW-leeftijd nadien heeft dus geen gevolgen voor de duur van de verplichting). 

Als er een samenloop van omstandigheden is van meerdere uitzonderingen, dan geldt de langste termijn. 

Naast de drie uitzonderingen op de hoofdregel van vijf jaar, is er een hardheidsclausule opgenomen in de nieuwe wet. Als beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op verzoek alsnog de termijn verlengen. Het verzoek daartoe moet worden ingediend voordat drie maanden sinds de beëindiging van de uitkering zijn verstreken. 

De genoemde termijnen zijn overigens maximum termijnen. Alimentatie is alleen verschuldigd als hier behoefte aan is bij de alimentatiegerechtigde en de alimentatieplichtige de draagkracht ervoor heeft. In beginsel geldt dat de alimentatiegerechtigde er alles aan dient te doen om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Heeft u nog vragen/opmerkingen of wenst u een hercalculatie van de alimentatie, mail dan naar info@drvg.nl.