Posted by on jan 20, 2015 in Archief | 0 comments

Wet Hervorming Kindregelingen

 

Het aantal kindregelingen (maatregelingen die ouders van kinderen financieel ondersteunen) teruggebracht zijn sinds 2015 van 10 naar 4. Zie hierna voor een korte toelichting van de huidige regelingen en de afgeschafte regelingen.

Kindregelingen 2015

In 2015 zijn er 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In het oude stelsel waren er 10 regelingen. In het regeerakkoord van 2012 is besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Met deze hervorming wil het kabinet:

  • het stelsel vereenvoudigen;
  • de arbeidsparticipatie verhogen;
  • inkomensondersteuning blijven bieden waar die het hardst nodig is.

De 4 kindregelingen die ouders nu financieel (gaan) ondersteunen zijn:

  • kinderbijslag;
  • kindgebonden budget; (eventuele verhoging met alleenstaande ouderkop)
  • kinderopvangtoeslag;
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Afgeschafte kindregelingen in 2015

De volgende regelingen bestaan in 2015 niet meer:

Ouderschapsverlofkorting

Ouderschapsverlofkorting bleek in veel gevallen niet bepalend te zijn voor het opnemen van ouderschapsverlof.

Aftrek levensonderhoud voor kinderen

Het fiscale voordeel van betaling kinderalimentatie is afgeschaft in de brede hervorming van het kindregelingenstelsel. Er zijn verder geen fiscale voordelen voor het aftrekken van kosten voor levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar

Alleenstaande ouderkorting

De alleenstaande ouderkorting was een korting op de te betalen inkomstenbelasting voor alleenstaande ouders zonder fiscale partner.

Als je een alleenstaande ouders zonder toeslagpartner bent en recht hebt op kindgebonden budget dan ontvang je in 2015 in plaats van de alleenstaande ouderkorting extra kindgebonden budget. Dit wordt ook wel verhoging van het kindgebonden budget met de alleenstaande ouderkop genoemd.

Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders

De hogere uitkering voor alleenstaande ouders is per 1 januari 2015 verdwenen. Alleenstaande ouders krijgen vanaf dan de uitkering voor alleenstaanden. In plaats van de hogere uitkering, krijgen alleenstaande ouders zonder toeslagpartner recht op extra kindgebonden budget.

Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten

De tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten voor kinderen jonger dan 18 jaar verdwijnt op 1 augustus 2015. Het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar gaat vanaf dat moment omhoog.

Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen

Deze regeling is opgegaan in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.

 

Wat heeft dit onder meer voor invloed op de kinderalimentatie?

 

De Expertgroep Alimentatienormen geeft de aanbeveling dat de alleenstaande ouderkop tezamen met het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op het gevonden Nibud tabel bedrag voor de kosten van een kind. Dit kan met zich brengen dat dit aanzienlijke wijziging heeft op de te betalen kinderalimentatie. Zeker bij lager vastgestelde bedragen en indien men een alleenstaande ouder is kan dat het geval zijn. Immers dan wordt het kindgebonden budget extra aangevuld met de zogenaamde alleenstaande ouderkop. Dit kan oplopen tot een bedrag van € 340,– per maand. Deze kosten worden in mindering gebracht op de kosten van het kind, zodat er minder tot zelfs geen kosten van het kind resteren waarin de ouders dan nog dienen te voorzien. Zie ook onderstaande passage van de Expertgroep waarbij uitsluitsel wordt gegeven over de wijze waarop de alleenstaande ouderkop wordt verwerkt in de berekening van de kinderalimentatie:

 

“Onder 3.1 onder b (in de huidige versie van het rapport op pagina 7) zal worden opgenomen:
Met ingang van 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal € 3.050,00 (voor 2015). Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd. De expertgroep beveelt aan om dit totale kindgebonden budget in mindering te doen strekken op het gevonden tabelbedrag. Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder. 

 

Daarnaast concludeert de Expertgroep dat het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van regelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.”

 

(Bronnen: o.m. Belastingdienst, Rechtspraak.nl, Tremarapport)

 

 

Mocht u uw alimentatieberekening willen toetsen aan deze veranderde regelgeving of nadere informatie wensen, dan zie ik uw mail graag tegemoet (info@drvg.nl).