Update (september 2015) prejudiciële vragen kindgebonden budget bij berekenen kinderalimentatie

Posted by on sep 22, 2015 in Archief | 0 comments

Bij de Hoge Raad is een prejudiciële procedure aanhangig over de vraag of bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget (kgb) en de daarvan deel uitmakende zgn. alleenstaande-ouderkop in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, dan wel in aanmerking moet worden genomen bij de draagkracht van de ouder die het budget ontvangt. Inmiddels heeft de A-G advies uitgebracht aan de Hoge Raad (Conclusie P-G 4 september 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1711) Kern van de conclusie is, dat het kindgebonden budget niet in...

read more

Wet hervorming kindregelingen

Posted by on jan 20, 2015 in Archief | 0 comments

Wet Hervorming Kindregelingen   Het aantal kindregelingen (maatregelingen die ouders van kinderen financieel ondersteunen) teruggebracht zijn sinds 2015 van 10 naar 4. Zie hierna voor een korte toelichting van de huidige regelingen en de afgeschafte regelingen. Kindregelingen 2015 In 2015 zijn er 4 regelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In het oude stelsel waren er 10 regelingen. In het regeerakkoord van 2012 is besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Met deze hervorming wil het kabinet: het stelsel...

read more

(Kleine) webwinkels vanuit woningen toegestaan of niet?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

 April 2011 | mr. Yvette de Regt-van Gompel  De zeer recente uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (RvS) d.d. 13 april 2011 heeft bij veel webwinkeliers commotie doen ontstaan. De RvS heeft namelijk bepaald dat webwinkel fietsenshop.nu zijn deuren moet sluiten, omdat deze fietsenhandel vanuit een woning aan te merken is als detailhandel, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. Aangezien vanuit huis steeds meer webwinkels geëxploiteerd worden, vrezen veel webwinkeliers nu ook hun activiteiten te moeten staken. Is...

read more

Echtscheiding op gemeenschappelijke basis

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

 November 2009 | mr. Yvette de Regt-van Gompel “Scheiden doet lijden”. Dat is een alom bekende uitspraak. Bij de gedachte aan een echtscheiding wordt al heel snel aan een vechtscheiding gedacht. Toch is er ook een meer vreedzame manier van scheiding mogelijk –wat niet bij iedereen bekend is- door het inschakelen van een gemeenschappelijke advocaat. In het hiernavolgende zal ik nader ingaan op het ‘fenomeen’ de gemeenschappelijke echtscheiding en de bijbehorende Gedragsregels voor advocaten. Tevens zal ik hierbij in grote lijnen de...

read more

Moeten webwinkeliers nu wel vrezen voor sluiting?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Februari 2012 | mr. Yvette de Regt-van Gompel In een eerder artikel ben ik ingegaan op de vraag of webwinkels vanuit huis toegestaan zijn of niet. Hierbij werd een uitspraak besproken waarin een fietsenwebwinkel vanuit huis niet was toegestaan, nu vanwege de ruimtelijke uitstraling de webwinkel aan te merken was als detailhandel, hetgeen in strijd was met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Er waren namelijk onder meer fietsen uitgestald alsook afhaal- en bezichtigingsmogelijkheden voor particulieren. Onlangs heeft de Rechtbank...

read more

Een nieuwe relatie, einde partneralimentatie?

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Oktober 2010 | mr. Yvette de Regt-van Gompel Tijdens het huwelijk zijn echtgenoten onderhoudsplichtig tegenover elkaar. Dit stopt in principe bij echtscheiding. Er kan evenwel een onderhoudsverplichting blijven bestaan. Namelijk indien één van ex-echtgenoten onvoldoende inkomsten heeft, dan dient de ander, mits voldoende draagkracht, in zijn/haar levensonderhoud bij te dragen in de vorm van partneralimentatie.   Einde alimentatieplicht Deze plicht om te voorzien in zijn/haar levensonderhoud eindigt van rechtswege, indien de...

read more

Post aangetekend versturen niet geheel zonder risico’s voor de afzender!

Posted by on jul 18, 2013 in Archief | 0 comments

Februari 2011 | mr. Yvette de Regt-van Gompel In Nederland geldt bij het versturen van post de zogenaamde ontvangsttheorie (art. 3:37 lid 3 BW). Dat wil zeggen dat een verklaring in een verzonden document pas werking heeft op het moment dat deze door de geadresseerde in ontvangst is genomen. Daarom worden belangrijke documenten vaak per aangetekende post of koerier verzonden, omdat het dan gemakkelijker aan te tonen zou zijn dat de geadresseerde de betreffende brief/verklaring heeft ontvangen. Echter een bewijs van verzending is niet altijd...

read more

Wat betekent de nieuwe Wet Incassokosten (WIK) voor u?

Posted by on jan 30, 2013 in Archief | 0 comments

30-01-2013 | mr. Yvette de Regt-van Gompel Met ingang van 1 juli 2012 is de nieuwe Wet normering buitengerechtelijke incassokosten ook wel genaamd Wet Incassokosten of WIK in werking getreden. Maar wat betekent dat eigenlijk voor u? Voorheen konden schuldeisers indien een vordering niet op tijd werd betaald naast de buitengerechtelijke incassokosten ook diverse kosten als bureaukosten, administratie en registratiekosten, bij hun debiteuren in rekening brengen. Om paal en perk te stellen aan het doorbelasten van onredelijk hoge incassokosten is...

read more